REGULAMIN CENTRUM TRENINGOWEGO SPORTÓW PRZESZKODOWYCH

 1. Firma Obstacle Sports Pro – Adrian Piórkowski z siedzibą w Wolicy przy ul. Przerąbkowska 3 / 05-830 Nadarzyn / NIP : 5342468795 / REGON : 369202249 / EMAIL: info@ospro.pl / TEL: 665 401 444
 2. Wszystkie osoby korzystające z centrum treningowego, zwane dalej użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Centrum Treningowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Warunkiem wejścia na teren Centrum Treningowego jest zaznaczenie swojej obecności w recepcji Centrum Treningowego. Obsługa poprosi wtedy o złożenie podpisu lub zeskanowanie na czytniku swojego karnetu
 4. Dzieci oraz młodzież w wieku 4 – 16 lat mogą korzystać z Centrum Treningowego tylko i wyłącznie pod opieką prawnego opiekuna. Podczas organizowanych treningów z wykwalifikowanymi instruktorami wystarczy zgoda prawnego opiekuna. Zgodę można podpisać w recepcji Centrum Treningowego w formie papierowej lub w formie online przy zgłaszaniu podopiecznego na zajęcia. Prawny opiekun wchodzący z dzieckiem do Centrum Treningowego ma obowiązek zakupić bilet wstępu.
 5. Centrum Treningowe prowadzi sprzedaż internetową na stronie www.ospro.pl na której użytkownicy zapisując się na zajęcia robią rezerwacje.  Robiąc rezerwację za pośrednictwem strony internetowej użytkownik zobowiązany jest dokonać wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, co jest warunkiem stworzenia rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik dostaje drogą mailową potwierdzenie.
 6. Jedna osoba ma prawo jednorazowo zakupić dowolną ilość biletów. 
 7. Centrum Treningowe prowadzi sprzedaż karnetów. Karnet jest przypisany do wyłącznie jednej osoby i nie można go udostępniać osobom postronnym. Ilość wejść, ważność karnetu oraz cena określona jest w cenniku.
 8. Centrum Treningowe zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletów, jednak prawo nie działa wstecz. Zakupione bilety mają gwarancję swojej ceny.
 9. Odwołanie rezerwacji w Centrum Treningowym nie jest możliwe. Możliwe jest natomiast przesunięcie rezerwacji na inną datę. Dokonać tego można maksymalnie na 2h przed rozpoczęciem danej rezerwacji 
 10. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 11. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje serwis www.przelewy24.pl  Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny Centrum Treningowego, który przekazuje je do serwisu przelewy24. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko,datę, numer oraz kwotę transakcji.
 12. Centrum Treningowe wystawia faktury elektroniczne. Faktura elektroniczna, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), posiada dokładnie taką samą moc prawną jak jej papierowy odpowiednik. Prośby o fakturę prosimy składać pod adresem korespondencyjnym firmy.
 13. Centrum Treningowe nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Uczestniczenie na zajęciach jest możliwe po dostarczeniu zgody rodziców bądź opiekuna prawnego. 
 14. Korzystanie z infrastruktury sportowej Centrum Treningowego może być objęte dodatkowym regulaminem, z którym przed skorzystaniem z atrakcji osoba korzystająca ma obowiązek się zapoznać.
 15. Niedozwolone jest korzystanie z infrastruktury sportowej Centrum Treningowego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego stanu u osoby znajdowanie się pod wpływem któregokolwiek z powyższych środków zostanie ona wyproszona z terenu.
 16. Na terenie Centrum Treningowego zabrania się:
  – palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc.
  – wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Centrum Treningowego.
  – spożywania napojów oraz jedzenia zakupionych na terenie Centrum Treningowego w miejscach nieprzeznaczonych.
 17. Korzystanie z infrastruktury Centrum Treningowego wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z infrastruktury Centrum Treningowego na własną odpowiedzialność. Centrum Treningowe nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników.
 18. Centrum Treningowe nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z infrastruktury Centrum Treningowego niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i zaleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy użytkownika.
 19. Centrum Treningowe nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących do osób korzystających z Centrum Treningowego za wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie. Centrum Treningowe nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego terenie jak również w jego otoczeniu. Kara za zgubienie kluczyka do szafki wynosi 50 PLN.
 20. Centrum Treningowe prowadzi biuro rzeczy znalezionych. Przez 30 dni można odebrać zaginiony przedmiot. Pracownik centrum może wtedy zadać kilka pytań dotyczących zagubionego przedmiotu w celach weryfikacji czy ten przedmiot należy do osoby która się o niego upomina. 
 21. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne, do korzystania z Centrum Treningowego, jak również te u których korzystanie z centrum treningowego może w jakikolwiek sposób zagrażać ich zdrowiu i życiu, nie powinny korzystać z obiektu. Osoby te zatajając jakiś uraz lub chorobę trenują na własne ryzyko oraz własną odpowiedzialność. 
 22. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość jest Sąd Rejonowy dla Pruszkowa. 
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).
 24. Administratorem danych osobowych jest Firma Obstacle Sports Pro – Adrian Piórkowski z siedzibą w Wolicy przy ul. Przerąbkowska 3 / 05-830 Nadarzyn / NIP : 5342468795 / REGON : 369202249 / EMAIL: info@ospro.pl / TEL: 665 401 444 
 25. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia oraz usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane będą do świadczenia i oferowania własnych usług.
 26. Regulamin może ulec zmianie przez właściciela. 
OSPRO